TO JEST ARCHIWALNA STRONA WWW
prowadzona do dnia 9.03.2021r.

PRZEKIEROWANIE DO NOWEJ STRONY

Zdalna Szkoła

 

Na podstawie podpisanej w dniu 21 kwietnia 2020 r. umowy o powierzenie grantu nr 1029/2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego pn.

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr  I: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

 

Tytuł projektu: Wyeliminowanie bariery dostępu do sprzętu komputerowego uczniów i nauczycieli placówek oświatowych  funkcjonujących na terenie Gminy Lubomino”.

 

Gmina Lubomino dokonała zakupu sprzętu komputerowego - 22 sztuk komputerów przenośnych, które zostaną użyczone  uczniom i nauczycielom placówek oświatowych działających na terenie gminy Lubomino celem kontynuacji procesu nauczania w ramach podstawy programowej w formie nauki zdalnej, w związku z czasowym zawieszeniem działalności placówek oświatowych spowodowanym rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej SARS-CoV-2.

W ramach grantu zaplanowany został również koszt ubezpieczenia sprzętu.

W dniu 14 maja 2020 r. Wójt Gminy Lubomino przekazał Dyrekcji placówek oświatowych działających na terenie Gminy Lubomino sprzęt zakupiony w ramach projektu grantowego:

ODPOWIEDNIO W ILOŚCI:

8 sztuk laptopów dla Szkoły Podstawowej w Wilczkowie

14 sztuk laptopów dla Zespołu Szkół w Lubominie