TO JEST ARCHIWALNA STRONA WWW
prowadzona do dnia 9.03.2021r.

PRZEKIEROWANIE DO NOWEJ STRONY

Remont drogi gminnej 116005N Lubomino - Opin

 

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Zadanie zrealizowano przy współudziale środków

z Funduszu Dróg Samorządowych  

Remont drogi gminnej 116005N Lubomino - Opin

Inwestor: Gmina Lubomino

Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych : 678 909,25  

Całkowita wartość projektu: 1 131 515,43  

 

Remont obejmuje odcinek drogi 116005N w jej przebiegu na terenie gminy Lubomino od km 0+000 (za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1403N) do km 1+999. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie lidzbarskim, w gminie Lubomino. W ramach remontu drogi wykona zostały:

· remont nawierzchni drogowych celem przywrócenia równości profilu poprzecznego i podłużnego oraz wzmocnienia,

· konserwację rowów przydrożnych

· konserwację istniejących przepustów

· remont zjazdów na posesje przyległe do drogi

· odnowę, uzupełnienie oznakowania wg projektu stałej organizacji ruchu.

Zakres robót dla zadania obejmował prace pomiarowe, roboty ziemne oraz wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni.  Długość dróg do remontu – 1 999 mb. Nawierzchnia na odcinku drogi o długości 1 300 mb wykonana została z masy mineralno – asfaltowej - dwie warstwy ( warstwa wiążąca o gr. 5 cm i warstwa ścieralna o gr. 4 cm) o szerokości jezdni 4,3 m. Na pozostałym odcinku drogi nawierzchnia została wykonana z kruszywa 0 - 31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Dodatkowo zostały wyremontowane przepusty, zostały wykonane zjazdy, zostały utwardzone pobocza oraz wykonano oznakowanie .

Droga gminna 116005N położona jest na terenie Gminy Lubomino, będącej gminą wiejską, a remontowany odcinek łączy Lubomino z cmentarzem komunalnym. Okoliczny teren remontowanej drogi, to w dużej mierze teren rolniczy i leśny. Realizacja niniejszego projektu, w znacznym stopniu ułatwi dojazd rolnikom do swoich gospodarstw i pól sprzętem rolniczym oraz pozwoli na szybki transport zbiorów z pól, a przedsiębiorcom funkcjonowanie i rozwój firm. Zły stan drogi znacznie to utrudniał, wpływał niekorzystnie na rozwój obszaru w sąsiedztwie drogi. Niezadowalający stan techniczny infrastruktury drogowej stanowi barierę utrudniającą rozwój społeczno gospodarczy, ograniczając konkurencyjność regionu. Po przebudowie droga będzie wykorzystywana do transportu zbiorowego. Dzięki realizacji niniejszego projektu, wszystkie te utrudnienia z znaczny sposób zostały ograniczone.

Roboty budowlane rozpoczęte zostały 15 października 2019 r., a zakończone 10 grudnia 2019 r.