TO JEST ARCHIWALNA STRONA WWW
prowadzona do dnia 9.03.2021r.

PRZEKIEROWANIE DO NOWEJ STRONY

Przebudowa drogi gminnej nr 116043N Gronowo - granica gminy

 

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Zadanie zrealizowano przy współudziale środków

z Funduszu Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej nr 116043N Gronowo - granica gminy 

Inwestor: Gmina Lubomino

Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych :

1 110 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 1 850 000,00 zł

Projekt obejmuje zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej nr 116043N Gronowo - granica gminy. Operacja polega na przebudowie jezdni o nawierzchni gruntowej na bitumiczną, wykonaniu obustronnych poboczy oraz przebudowie zjazdów na posesje i pola. Przebudowywany odcinek drogi położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, na terenie powiatu lidzbarskiego w gminie Lubomino. Przewiduje się wykonanie jezdni o szerokości 2x2,5m = 5,00 m, z wykonaniem po obu stronach poboczy o szerokości 0,75 m. Na całym odcinku projektuje się wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej. Przewiduje się również poprawę odwodnienia drogi poprzez przebudowę lub oczyszczenie przepustów oraz remont rowów przydrożnych. Szacowana powierzchnia jezdni z masy mineralno-bitumicznej o szerokości 5,00 m – ok. 8 150 m2.

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców wsi Gronowo. Efektem niniejszego projektu jest nowa nawierzchnia drogi, co w znacznym stopniu ułatwi dojazd rolnikom do swoich gospodarstw i pól sprzętem rolniczym oraz pozwoli na szybki transport zbiorów z pól, a przedsiębiorcom funkcjonowanie i rozwój firm. Po przebudowie droga będzie wykorzystywana do transportu zbiorowego.

Roboty budowlane rozpoczęte zostały 1 kwietnia 2020 r. Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umowa z wykonawcą robót 30 sierpnia 2020 r.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaFundusz dróg samorządowychZdalna SzkołaZdalna Szkoła +Projekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Projekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami