2012- Zarzadzenie w sprawie przyznania dotacji

 

Zarządzenie nr 0050.2.2012
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 16 stycznia 2012r.
 
 
w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej w ramach konkursu ofert na realizacje zadania w roku 2012.
 
 
Na podstawie Rozdziału 13 pkt. 7 Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 uchwalonego Uchwałą Nr XI/58/2011 Rady Gminy Lubomino z dnia 29 listopada 2011r., zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn.: „ POPRAWA SPRAWNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI GMINY LUBOMINO” (oferty związane z organizacją przedsięwzięć w okresie ferii zimowych) w roku 2012 przyznaję dotację na realizację zadania Stowarzyszeniu „DOLINA PASŁĘKI” w Wapniku w wysokości 3.000,00 zł.
 
 
§ 2
 
Dotacja zostanie przekazana realizatorom zadania po podpisaniu stosownej umowy, w terminie w niej zawartym.
 
 
§ 3
 
Organizacja, której przyznano dotację i podpisano z nią umowę na realizację zadania zobowiązana jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji zadania w formie i terminie zawartym w umowie.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Wójt Gminy Lubomino
Andrzej Mazur

 

Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami