2012- ogłoszenie o konkursie ofert

Lubomino, 07.02.2012r.


Wójt Gminy Lubomino
ogłasza otwarty konkurs ofert
na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2012

1.Rodzaj zadania:
I. „Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino” ;
II. „Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino”,
III. Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjno – sportowych”

2.Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadań:
I – 22.600,00 zł    ( słownie:dwadzieścia dwa tysiące sześćset złotych ).
II – 7.200,00zł,     ( słownie: siedem tysięcy dwieście złotych).
III – 18.500,00 zł. ( słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych).

3.Zasady przyznawania dotacji:
dotacje będą przyznawane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Lubomino a wykonawcą zadania wyłonionego w drodze konkursu;
dotacje mogą być przyznane wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, niezbędnych do jego realizacji.

4.Termin realizacji zadania - do dnia 31 grudnia 2012 roku.
5.Oferty mogą składać:
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

6.Miejsce i termin składania ofert:
oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino lub przesłać pocztą na wskazany adres w terminie do 28 lutego 2012 roku do godz. 15:00, w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką oferenta z dopiskiem „ Konkurs na dotację 2012”. Oferty nie złożone we wskazanym terminie lub które wpłyną pocztą po terminie, nie będą objęte procedurą konkursową.
oferty powinny być złożone zgodnie z obowiązującym formularzem ofert, dostępnym w Urzędzie Gminy (pokój nr 8 ) oraz na stronie www.lubomino.ug.gov.pl

7.Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
W celu zaopiniowania złożonych ofert Wójt Gminy powoła komisję konkursową z udziałem osoby reprezentującej organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizację pozarządową biorącą udział w konkursie. Komisja wyrazi swoją opinię co do złożonych ofert w formie pisemnej w protokole.
Komisja oceni oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1. Wartość merytoryczną projektu oraz możliwość realizacji zadania przez składającego ofertę.
2. Przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania.
3. Planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków.
4. Realizację zadań publicznych w przypadku  organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
5. Proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikację osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadania publiczne.
     Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.

8.Termin dokonania wyboru oferty:
-  Otwarcie ofert złożonych do konkursu zostanie przeprowadzone 29 lutego 2012 roku w Urzędzie Gminy Lubomino. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Lubomino po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w przeciągu 5 dni od dnia otwarcia ofert.
-  Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie www.lubomino.ug.gov.pl oraz na  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino. O podjętej decyzji składający ofertę zostaną powiadomieni na piśmie.

9. Wielkość środków przeznaczonych i przekazanych na realizację tego rodzaju zadania w roku poprzednim ( 2011 ) wynosiła 50.000,00 zł.


                                        Wójt Gminy
                                        Andrzej Mazur


Szczegółowe informacje można uzyskać:
Urząd Gminy Lubomino, pokój nr 8, tel. 089 532 44 59.

Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami