2012-Zarządzenie Wójta Gminy o przyznaniu dotacji

 

Zarządzenie nr 0050.8.2012

Wójta Gminy Lubomino

z dnia 16 marca 2012r.

w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu ofert na realizację zadań w roku 2012.

Na podstawie Rozdziału 13 pkt. 7 Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 uchwalonego Uchwałą Nr XI/58/2011 Rady Gminy Lubomino z dnia 29 listopada 2011r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pn.:

  1. Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino”;

  2. Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino”;

  3. Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjno – sportowych”

oraz dostarczeniem uzupełnień i stosownych wyjaśnień przez oferentów przyznaje się dotacje na realizację zadań według załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dotacje zostaną przekazane realizatorom zadań po podpisaniu stosownych umów, w terminach w nich zawartych.

§ 3

Organizacje, którym przyznano dotacje i podpisano z nimi umowy na realizację zadań zobowiązane są do przedłożenia sprawozdań z realizacji zadań w formie i terminie zawartym w umowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Lubomino

 

Andrzej Mazur

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr 0050.8.2012

Wójta Gminy Lubomino

z dnia 16 marca 2012r.

 

 

Nazwa zadania

Oferenci

Przyznana kwota dotacji

 

 

 

Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino”

 

Gminne Zrzeszenie

Ludowe Zespoły Sportowe

w Lubominie

 

 

 

20.615,50 zł

 

 

Stowarzyszenie Dolina Pasłęki

w Wapnik

 

1.984,50 zł

Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino”

 

Gminne Zrzeszenie

Ludowe Zespoły Sportowe

w Lubominie

 

 

7.200,00 zł

 

 

 

 

 

Organizacja

i współorganizacja imprez

i przedsięwzięć kulturalnych

i rekreacyjno – sportowych”

 

Gminne Zrzeszenie

Ludowe Zespoły Sportowe

w Lubominie

 

 

6.390,00 zł

 

Uczniowski Klub Sportowy „TROPS w Lubominie

 

 

10.460,00 zł

 

Grupa Aktywności Lokalnej „GAL” w Rogiedlach

 

 

1.650,00 zł

 

 

Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami