2012- Ogłoszenie o konkursie ofert

 

Wójt Gminy Lubomino
ogłasza otwarty konkurs ofert
na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2012
 
1. Rodzaje zadania:
„Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci młodzieży
i całej społeczności Gminy Lubomino”
 
2. Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania:
     4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
 
3. Zasady przyznawania dotacji:
-dotacja będzie przyznana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Lubomino a wykonawcą zadania wyłonionego w drodze konkursu;
- dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, niezbędnych do jego realizacji.
 
4. Termin realizacji zadania – do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 
5. Oferty mogą składać:
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
6. Miejsce i termin składania ofert:
- oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino lub przesłać pocztą na wskazany adres w terminie do 5 listopada 2012 roku do godziny15:00, w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką oferenta  z dopiskiem „Konkurs na dotację 2012”. Oferty nie złożone we wskazanym terminie lub które wpłyną poczta po terminie (obowiązuje data stempla pocztowego), nie będą objęte procedurą konkursową.
- oferty powinny być złożone zgodnie z obowiązującym formularzem ofert, dostępnym w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) oraz na stronie www.bip.lubomino.tensoft.pl .
 
7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
W celu zaopiniowania złożonych ofert Wójt Gminy powoła komisję konkursową z udziałem osoby reprezentującej organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizację pozarządową biorącą udział w konkursie. Komisja wyrazi swoją opinię co do złożonych ofert w formie pisemnej w protokole.
Komisja oceni oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:
  1. Wartość merytoryczną projektu oraz możliwość realizacji zadania przez składającego ofertę.
  2. Przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania.
  3. Planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków.
  4. Realizację zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na cel środków.
  5. Proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikację osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadania publiczne.
 Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzielaniu dotacji podejmie Wójt. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.
 
8. Termin dokonania wyboru oferty:
-Otwarcie ofert złożonych do konkursu nastąpi w dniu 6 listopada 2012 roku w Urzędzie Gminy Lubomino. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Lubomino po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w przeciągu 8 dni od dnia otwarcia ofert.
- Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie www.lubomino.ug.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino.
O podjętej decyzji składający ofertę zostaną powiadomieni na piśmie.
 
9. Wielkość środków przeznaczonych i przekazanych na realizację tego zadania w roku poprzednim (2011) wynosiła 20 000,00 zł
 
 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać:
Urząd Gminy Lubomino, pokój nr 8, tel. 089 532 44 59.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami