2012- Konsultacje nad projektem programu współpracy na 2013r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.52.2012
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 24 października 2012r.
 
w sprawie określenia formy i sposobu konsultowania rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 i § 7 uchwały nr XXXIX/197/2010 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Przedmiotem konsultacji jest Program współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
 
§ 2
Forma konsultacji: pisemne wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu programu współpracy.
 
§ 3
Określa się:
1)      ostateczny termin zakończenia konsultacji tj. złożenia formularzy w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomino – 8 listopad 2012 r.
2)      zasięg terytorialny przeprowadzanych konsultacji – Gmina Lubomino
 
§ 4
  1. Formularz zgłaszania opinii/uwag dostępny jest w Urzędzie Gminy Lubomino w pokoju nr 8, na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubomino oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubomino.
 
  1. Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w § 3.1 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomino lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino. Opinie i uwagi zgłoszone na formularzach , które wpłynęły po terminie określonym w § 3 .1. nie będą rozpatrywane.
  2. Formularz zgłoszenia opinii/uwag stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                          Wójt Gminy Lubomino
                                                                                                                      Andrzej Mazur
                                                                           
 
                                                                                                                                                                            Załącznik Nr 1
 
 
 
Formularz zgłoszenia uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Lubomino w sprawie
 
przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami , o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Lubomino na rok 2013.
 
 
1. Podmiot zgłaszający uwagi
 
…………………………………………………………………………………………………...
(nazwa organizacji / imię i nazwisko przedstawiciela organizacji , siedziba, telefon)
 
…………………………………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………………………………….
 
2. Proponowane rozwiązania / uwagi do projektu uchwały
 
………………………………………………………………………………………………….
 
………………………………………………………………………………………………….
 
…………………………………………………………………………………………………..
 
…………………………………………………………………………………………………..
 
…………………………………………………………………………………………………..
 
…………………………………………………………………………………………………..
 
…………………………………………………………………………………………………...
 
…………………………………………………………………………………………………...
 
…………………………………………………………………………………………………...
 
 
 
 
       ………………………………….
                                                                                                                                      data i podpis
 

Z a ł ą c z n i k i
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami