2013- Otwartym konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

 

Lubomino, 04.01.2013r.

Wójt Gminy Lubomino

ogłasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie/wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2013

 1. Rodzaj zadania:

I. „Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino”

II. „Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino”.

III. Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno – sportowych i rozrywkowych.

IV. Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez fundusz finansowania wkładu do Małych Projektów realizowanych ze środków PROW w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”.

 1. Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania:

   1. 38.100,00 zł ( słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto złotych).

   2. 13.500,00 zł ( słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych).

   3. 26.250,00 ( słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

   4. 30.900,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćset złotych).

 1. Zasady przyznawania dotacji:

 • dotacja będzie przyznana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Lubomino a wykonawcą zadania wyłonionego w drodze konkursu;

 • dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, niezbędnych do jego realizacji.

 1. Termin realizacji zadania - do dnia 31 grudnia 2013 roku.

 2. Oferty mogą składać:

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

6. Miejsce i termin składania ofert:oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino lub przesłać pocztą na wskazany adres w terminie do 25 stycznia 2013 roku do godz. 15:00, w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką oferenta z dopiskiem „ Konkurs na dotację 2013”. Oferty nie złożone we wskazanym terminie lub które wpłyną pocztą po terminie ( obowiązuje data stempla pocztowego), nie będą objęte procedurą konkursową.

 • oferty powinny być złożone zgodnie z obowiązującym formularzem ofert, dostępnym w Urzędzie Gminy (pokój nr 8 ) oraz na stronie www.lubomino.ug.gov.pl w zakładce organizacje pozarządowe - druki.

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

W celu zaopiniowania złożonych ofert Wójt Gminy powoła komisję konkursową z udziałem osoby reprezentującej organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizację pozarządową biorącą udział w konkursie. Komisja wyrazi swoją opinię co do złożonych ofert w formie pisemnej w protokole.

Komisja oceni oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a) wartość merytoryczną projektu oraz możliwość realizacji zadania przez składającego ofertę.

b) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania.

c) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków.

d) realizację zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

e) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikację osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadania publiczne.

Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Lubomino. Od decyzji Wójta Gminy nie przysługuje odwołanie.

 1. Termin dokonania wyboru oferty:

1. Otwarcie ofert złożonych do konkursu zostanie przeprowadzone 28 stycznia 2013 roku w Urzędzie Gminy Lubomino. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Lubomino po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w przeciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie www.lubomino.ug.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino. O podjętej decyzji składający ofertę zostaną powiadomieni na piśmie.

 1. Wielkość środków przeznaczonych i przekazanych na realizację tego rodzaju zadań w roku poprzednim ( 2012 ) wynosiła 81.300,00 zł.

 

                                                                                           Wójt Gminy Lubomino

                                                                                                 Andrzej Mazur

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Urząd Gminy Lubomino, pokój nr 8, tel. 089 532 44 59.

 

 


Z a ł ą c z n i k i
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami