2013- Protokół z otwarcia ofert

Lubomino, 30.01.2013r.

PROTOKÓŁ  

z otwarcia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013 

Komisja w składzie :

Ewa Gębicka– Przewodniczący Komisji

Dorota Dunio – członek Komisji

Izabela Czaplicka – członek Komisji

 

została powołana Zarządzeniem Nr 0050.1.2013 Wójta Gminy Lubomino z dnia 28 stycznia 2013 r. w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubomino w roku 2013 ogłoszonego dnia 4 stycznia 2013r.

Rodzaj zadań :

 

  1. Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino”.

  1. Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino”.

  2. Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno – sportowych i rozrywkowych”.

  3. Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez fundusz finansowania wkładu do Małych Projektów realizowanych ze środków PROW w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”.

Do dnia 25 stycznia 2013 r. (termin złożenia ofert) wpłynęło 12 ofert n/w organizacji pozarządowych:

Stowarzyszanie Aktywnych Mieszkańców „Lubimy Lubomino”

Uczniowski Klub Sportowy „TROPS”

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko- Mazurska

 

Komisja dokonała oceny oferty według niżej wymienionych kryteriów:

  • możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację;

  • ocena przedstawianej kalkulacji kosztów realizacji zadania;

  • proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których będzie realizowane zadanie;

  • udział środków finansowych własnych;

  • uwzględnienie wkładu rzeczowego, osobowego w tym świadczeń wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji;

  • analiza i ocena zadań publicznych realizowanych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę terminowość i rzetelność oraz sposób rozliczenia na ten cel środków.


Po analizie złożonych ofert komisja w powyższym składzie przedstawia propozycje przyznania dotacji (po uzupełnieniu ofert) jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.


Komisja konkursowa:

Ewa Gębicka

Dorota Dunio

Izabela Czaplicka

 

 

 

 

 


Z a ł ą c z n i k i
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami