2013- Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.4.2013

Wójta Gminy Lubomino

z dnia 1 lutego 2013 r.

w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w roku 2013

Na podstawie Rozdziału 13 pkt. 7 Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 uchwalonego Uchwałą Nr XVII/110/2012 Rady Gminy Lubomino z dnia 12 listopada 2012r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pn.:

  1. Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino”.

  1. Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy

       Lubomino”.

  1. Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno – sportowych i rozrywkowych.

  2. Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez fundusz finansowania wkładu do Małych Projektów realizowanych ze środków PROW w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”.

 

przyznaję dotacje jak w załączniku nr.1 do Zarządzenia.

 

§ 2

Dotacje zostaną przekazane realizatorom zadań po podpisaniu stosownych umów, w terminach w nich zawartych.

§ 3

Organizacje, którym przyznano dotację i podpisano z nimi umowy na realizację zadań zobowiązane są do przedłożenia sprawozdania z realizacji zadań w formie i terminie zawartym w umowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

 

Załącznik 1

do Zarządzenia nr 0050.5.2013

Wójta Gminy Lubomino

z dnia 1.02.2013r.

 

 

Oferenci

Rodzaj z zadania

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

 

 

 

 


Stowarzyszenia Aktywnych Mieszkańców „Lubimy Lubomino”

"Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej  społeczności Gminy Lubomino" II Rodzinny Rajd Rowerowy pod hasłem "Lepiej na rowerze niż przy komputerze"

3.260,00

Spływ kajakowy rzeką Krutynią

2.755,00

"Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno- sportowych i rozrywkowych" Uczestnictwo i współorganizacja w imprezach gminnych i powiatowych

0

Wyjazd na Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry

1.000,00

"Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez fundusz finansowania wkładu do Małych Projektów realizowanych ze środków PROW w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju" Spotkajmy się w Raju- rozwijanie aktywności lokalnej społeczności poprzez rozbudowę i doposażenie placu zabaw

13.176,45

 

 

 

 

 


Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

"Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino" "Nasze zdrowie w naszych rękach" propagowanie zdrowego stylu życia

20.100,00

"Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno- sportowych i rozrywkowych" Mieszkańcy Gminy Lubomino aktywni sportowo

7.000,00

"Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez fundusz finansowania wkładu do Małych Projektów realizowanych ze środków PROW w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju" Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Lubomino poprzez organizację imprezy kultywującej tradycje regionalne związane ze świętem płodów rolnych

948,66

Stowarzyszenie Wiejskie „Gosposia”

"Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno- sportowych i rozrywkowych" "Świętuj z nami- organizacja spotkań i imprez rekreacyjnych"

2.900,00

"Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez fundusz finansowania wkładu do Małych Projektów realizowanych ze środków PROW w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju" Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wilczkowie

800,68

 

Uczniowski Klub Sportowy „TROPS”

"Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino"

Rywalizacja sportowa dzieci i młodzieży Gminy Lubomino

 

 

12.021,00

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko- Mazurska

"Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino"

"Tak jak Zawisza, zdobędziemy Grunwald"

 

6.010,00

 

 

 

 

Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami