2013- Konsultacje nad projektem programu współpracy na 2014r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.62.2013

Wójta Gminy Lubomino

z dnia 21 października 2013r.

 

w sprawie określenia formy i sposobu konsultowania rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późń. zm.) oraz § 3 i § 7 uchwały nr XXXIX/197/2010 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacji pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedmiotem konsultacji jest program współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

§ 2

Forma konsultacji: pisemne wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu programu współpracy.

 

§ 3

Określa się:

  1. ostateczny termin zakończenia konsultacji tj. złożenia formularzy w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomino- 4 listopad 2013 r.

  2. zasięg terytorialny przeprowadzanych konsultacji- Gmina Lubomino

§ 4

  1. Formularz zgłaszania opinii/uwag dostępny jest w Urzędzie Gminy Lubomino w pokoju nr 8, na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubomino oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubomino.

  2. Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w § 3.1 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomino lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino. Opinie i uwagi zgłoszone na formularzach, które wpłynęły po terminie określonym w § 3.1. nie będą rozpatrywane.

  3. Formularz zgłoszenia opinii/uwag stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

 

 

Załącznik Nr 1

 

Formularz zgłoszenia uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Lubomino w sprawie

przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Lubomino na rok 2014.

  1. Podmiot zgłaszający uwagi

…................................................................................................................................................

(nazwa organizacji/ imię i nazwisko przedstawiciela organizacji, siedziba, telefon)

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

2. Proponowane rozwiązania/ uwagi do projektu uchwały

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

 

…..........................................

data i podpis

     


Z a ł ą c z n i k i
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami