Sprawozdanie z realizacji programu w 2013 r.

 

S P R A W O Z D A N I E

 

Z REALIZACJI

PROGRAMU WSPÓŁPRACY

GMINY LUBOMINO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r.

 

Na podstawie z art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy Lubomino uchwałą Nr XVII/110/2012 uchwaliła Program współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Lubomino na rok 2013.

§11 Programu nakłada na Wójta Gminy obowiązek przedłożenia Radzie Gminy Lubomino sprawozdania z realizacji Programu.

Celem głównym Programu było działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszańców Gminy , wzmocnienie rozwoju społeczeństwa , budowanie i wzmacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem gminnym a organizacjami pozarządowymi poprzez wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej.

Cele szczegółowe zakładały :podejmowanie i inicjowanie różnorodnych form współdziałania Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi dla efektywnej realizacji zadań publicznych w obszarze pożytku publicznego, zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy wynikających z przepisów prawa , poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych, wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych, integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, wspieranie inicjatyw , nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających świadomość społeczeństwa .

Współpraca Gminy Lubomino z organizacjami odbywała się w formie finansowej poprzez udzielane dotacje oraz w formie pozafinansowej , przy zachowaniu zasad: pomocniczości , partnerstwa, suwerenności stron , efektywności oraz uczciwej konkurencji i jawności .

Obszar współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmował sferę zadań publicznych określonych w Programie.

Poniższa tabela obrazuje rodzaj zadań publicznych wraz z przeznaczonymi środkami na ich realizację, nazwy organizacji, które złożyły oferty oraz wnioskowane przez nie kwoty dotacji.

 

 

Lp.

Rodzaj zadania publicznego wraz z wysokością środków przeznaczonych na ich realizację

Organizacja składająca ofertę

Przyznana kwota dotacji

Wykorzystana kwota dotacji

Całkowita wartość zadania

I

„ Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino”-

Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców „Lubimy Lubomino”

3.260,00

3.249,01

 

5.240,00

Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców „Lubimy Lubomino”

2.755,00

2.738,30

3.755,30

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska

6.010,00

6.010,00

10.355,19,00

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie

20100,00

17011,58

18023,08

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie

10000,00

8493,30

8695,60

II

„ Poprawa sprawności i umiejętności młodzieży z terenu Gminy Lubomino”

Uczniowski Klub Sportowy „TROPS”

12021,00

9844,39

13654,39

III

„ Organizacja i współorganizacja imprez rekreacyjno - sportowych”

 

Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców „Lubimy Lubomino”

1.000,00

992,00

4.280,00

Stowarzyszenie Wiejskie „Gosposia”

2.900,00

2.160,00

3.373,54

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie

7000,00

4039,00

5252,80

IV

„ Wsparcie beneficjentów poprzez fundusz finansowania wkładu własnego do małych projektów realizowanych ze środków PROW w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju” ( wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych w realizacji zadań

Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców „Lubimy Lubomino”

 

 

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie

 

13176,45

 

 

 

 

 

 

 

948,66

13176,45

 

 

 

 

 

 

 

948,66

40390,88

 

 

 

 

 

 

 

26284,22

 

 

I- „ KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU, REKREACJI I TURYSTYKI WŚRÓD DZIECI MŁODZIEŻY I CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI GMINY LUBOMINO

 

Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców „Lubimy Lubomino” realizując zadanie pn. „Lepiej na rowerze niż przy komputerze” miało na celu uświadomienie mieszkańcom gminy Lubomino potrzeby dbania o rozwój zdrowego trybu życia i zwiększania aktywności fizycznej, promowanie walorów miejscowości i wytyczonych tras rowerowych, promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze.

W ramach przyznanej dotacji:

  • zakupiono kamizelki odblaskowe w ilości 150 szt. - 1.500,00 zł.

  • pokryto koszty związane z promocją wydarzenia (plakaty informacyjne)- 250,01 zł.

  • pokryto koszty związane z zakupem artykułów spożywczych- 1.000,00 zł.

  • zakupiono naczynia jednorazowe- 100,00 zł.

  • zakupiono nagrodę w postaci roweru - 399,00 zł.

     

Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców „Lubimy Lubomino” realizując powyższe zadanie pn.

Spływ kajakowy rzeką Krutynią” miało na celu zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Lubomino, uświadomienie potrzeby dbania o rozwój zdrowego trybu życia i zwiększenie aktywności fizycznej oraz poznanie walorów krajobrazowych naszego regionu.

W ramach przyznanej dotacji:

- zapewniono transport uczestnikom spływu kajakowego- 1000,00 zł.

- pokryto koszt wynajmu kajaków - 875,00 zł.

- zakupiono czapki w ramach promocji gminy- 750,30 zł.

- pokryto koszt zakupu papieru i tuszu do drukarki- 113,00 zł.

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko- Mazurska realizując powyższe zadanie pn. „ Tak jak Zawisza, zdobędziemy Grunwald” miało na celu promowanie turystyki na Warmii i Mazurach wśród dzieci i młodzieży; zapewnienie dzieciom bezpiecznego, aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku; integrowanie dzieci i młodzieży; wzbogacenie wiedzy historycznej; rozbudzenie w uczestnikach poczucia odpowiedzialności za pokój, ochronę praw człowieka, spuściznę kulturową ; przybliżenie wzorców przekazywanych przez pokolenia harcerzy i skautów z całego świata ; przygotowanie do zdobywania odznaki PTTK; zapoznanie z kuchnią regionalną i przygotowywanie dań regionalnych.

W ramach przyznanej dotacji:

- pokryto w części koszty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem uczestników- 3600,00 zł.

- został częściowo dofinansowany koszt transportu uczestników rajdu- 860,19 zł.

- zostały zakupione produkty do potraw regionalnych- 800,00 zł.

- w ramach promocji gminy pokryto koszt zakupu koszulek okazjonalnych- 749,81 zł.

 

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie zrealizowało zadanie pn.: „Nasze zdrowie w naszych rekach – propagowanie zdrowego stylu życia” osiągając założony cel tj.: zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Lubomino w zakresie kultury fizycznej i sportu, zapewnienie ciekawej formy spędzania wolnego czasu, wdrażanie zdrowego stylu życia, promowanie gminy.

W ramach przyznanej dotacji:

- zapewniono transport na organizowane imprezy sportowe- 6745,83 zł,

- zapewniono usługi sędziego – 2713,00 zł,

- poniesiono koszt ubezpieczenia uczestników imprez oraz uiszczono „wpisowe” za udział w rozgrywkach ligowych – 3150,00 zł,

- poniesiono koszt utrzymania i konserwacji boisk – 3896,25 zł,

- poniesiono koszt obsługi usług bankowych - 506,50 zł.

 

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie zrealizowało zadanie pn.: „Dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe”. Celem zadania było krzewienie kultury fizycznej i sportu poprzez udział drużyny piłkarskiej LZS Lubomino – Wilczkowo w rozgrywkach ligowych , propagowanie zamiłowania do sportu, rozwój drużyny piłkarskiej Lubomino – Wilczkowo oraz promocja gminy podczas rozgrywek piłkarskich.

W ramach przyznanej dotacji:

- pokryto koszty związane z transportem – 4748,88 zł,

- opłacono usługi sędziowskie – 1274,00 zł,

- pokryto koszty utrzymania boisk – 2470,42 zł.

 

II - „ POPRAWA SPRAWNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY LUBOMINO”.

 

Uczniowski Klub Sportowy „TROPS”z/s w Lubominie realizując zadanie „Rywalizacja sportowa dzieci i młodzieży Gminy Lubomino” zrealizował cele zawarte w ofercie tj. : promowanie zdrowego stylu życia oraz organizowanie dzieciom i młodzieży różnorodnych form współzawodnictwa sportowego poprzez organizowanie zawodów sportowych.

W ramach przyznanej dotacji zorganizowano :Wiosenne Biegi Przełajowe, Trójbój sprawnościowy, turnieje piłki nożnej i turniej piłki siatkowej. Koszty pokryte z dotacji:

- nagrody rzeczowe – 4891,42 zł,

- transport uczestników – 1592,18 zł,

- wyżywienie – 2720,10 zł,

- materiały biurowe, wyposażenie apteczki , opłaty bankowe– 640,69 zł.

 

III- „ ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ REKREACYJNO –SPORTOWYCH”

 

Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców „Lubimy Lubomino” realizując zadanie pn. „Wyjazd na Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry” miało na celu propagowanie kulturowego rozwoju osobowości, poszerzenia oferty kulturalnej dla lokalnej społeczności oraz umożliwienie chętnym do wzięcia udziału w niecodziennej formie spędzania wolnego czasu.

W ramach przyznanej dotacji:

- pokryty został w części transport osób biorących udział w imprezie - 200,00 zł.

- został pokryty częściowo koszt zakupu biletów - 792,00 zł.

 

Stowarzyszenie Wiejskie „Gosposia” realizując zadanie pn. „Świętuj z nami- organizacja spotkań i imprez rekreacyjnych” miało na celu umożliwienie mieszkańcom pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, stworzenie mieszkańcom warunków do aktywności i angażowania się w sprawy wsi. Zorganizowano : Dzień Dziecka, Festyn Świętojański, Święto Pieczonego Ziemniaka.

W ramach przyznanej dotacji:

- pokryto koszty usługi konferansjerskiej i nagłośnienia- 350,00 zł.

- zakupiono artykuły spożywcze i różne – 965,00 zł.

- pokryto koszty transportu 2 zespołów - 240,00 zł.

- zakupiono nagrody rzeczowe dla dzieci, które brały udział w konkursach- 605,00 zł.

 

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie zrealizowało zadanie pn.:„Mieszkańcy Gminy Lubomino aktywni sportowo” , w ramach którego zorganizowano turnieje piłki nożnej (halowe i na „Orliku”), spartakiady sportowe. Przedstawiciele gminy wzięli również udział w Spartakiadzie Gmin w Kurzętniku.

W ramach przyznanej dotacji:

- zakupiono nagrody dla uczestników turniei – 2314,00 zł,

- zapewniono transport uczestnikom spartakiady gmin – 600,00,

- zakupiono koszulki promocyjne – 720,00 zł,

- zapewniono wyżywienie uczestnikom spartakiady gmin– 405,00 zł.

 

IV - „ WSPARCIE BENEFICJENTÓW POPRZEZ FUNDUSZ FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO DO MAŁYCH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW PROW W RAMACH WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU” ( WSPARCIE ROZWOJU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POPRZEZ DOFINANSOWANIE WKŁADÓW WŁASNYCH W REALIZACJI ZADANIA).

 

Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców „Lubimy Lubomino” realizując zadanie pn.:„Spotkajmy się w Raju – rozwijanie aktywności lokalnej społeczności poprzez rozbudowę i doposażenie placu zabaw” osiągnęło założony cel polegający na doposażeniu placu zabaw RAJ w Lubominie oraz wymianie ogrodzenia.

W ramach przyznanej dotacji:

- zakupiono urządzenia stanowiące doposażenie placu – 13176,45 zł,

Zadanie dofinansowane ze środków w ramach PROW 2007 – 2013.

 

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie zrealizowało zadanie pn.: „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Lubomino poprzez organizację imprezy kulturalnej kultywującej tradycje regionalne związane ze świętem płodów rolnych”. W ramach zadania zorganizowano tzw. Dożynki Gminne.

W ramach przyznanej dotacji:

- dofinansowano pokaz fajerwerków - 948,66 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków w ramach PROW 2007 – 2013.

 

Realizacja Programu została oceniona wg mierników tj:

  1. wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych – 74000,00 zł , kwota wykorzystana – 68662,69 zł,

  2. liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych – 11,

  3. liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi – 11.

 

Organizacje pozarządowe zrealizowały zaplanowane zadania i złożyły stosowne sprawozdania (1 po terminie wskazanym w umowie).

Zarówno cel główny jaki zakładane cele szczegółowe zostały osiągnięte.

Wg powyższego PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMINO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r. został zrealizowany.

 

 

 

Sporządził:

insp. Dorota Dunio

 

 

 

Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami