TO JEST ARCHIWALNA STRONA WWW
prowadzona do dnia 9.03.2021r.

PRZEKIEROWANIE DO NOWEJ STRONY

Informacja w spr. przyznania dotacji

 
ZARZĄDZENIE Nr 0050.59.2014
 
Wójta Gminy Lubomino
 
z dnia 23 lipca 2014 r.

 
w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w roku 2014

Na podstawie Rozdziału 13 pkt. 7 Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/165/2013 Rady Gminy Lubomino z dnia 6 grudnia 2013 r., zarządzam, co następuje:

 
§ 1

 
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pn.: „Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez fundusz finansowania wkładu do Małych Projektów realizowanych ze środków PROW w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju” przyznaję dotacje niżej wymienionym organizacjom:

 
1. Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie na realizację zadania pod tytułem:Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Lubomino poprzez budowę sceny drewnianej w miejscowości Lubomino”- kwota dotacji – 11693,19 zł.

 
2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowie na realizację zadania pod tytułem:Podnoszenie jakości życia społeczności Gminy Lubomino oraz jej atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Wilczkowo” - kwota dotacji – 14919,93 zł.

 
§ 2

 
Dotacje zostaną przekazane realizatorom zadań po podpisaniu stosownych umów, w terminach w nich zawartych.

 
§ 3

 
Organizacje, którym przyznano dotację i podpisano z nimi umowy na realizację zadań zobowiązane są do przedłożenia sprawozdania z realizacji zadań w formie i terminie zawartym w umowie.

 
§ 4

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Wójt Gminy Lubomino
Andrzej Mazur
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaFundusz dróg samorządowychZdalna SzkołaZdalna Szkoła +Projekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Projekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami