TO JEST ARCHIWALNA STRONA WWW
prowadzona do dnia 9.03.2021r.

PRZEKIEROWANIE DO NOWEJ STRONY

Informacja w spr. przyznania dotacji

ZARZĄDZENIE Nr 0050.65.2014
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
 
 
 
w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w roku 2014
 
Na podstawie Rozdziału 13 pkt. 7 Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/165/2013 Rady Gminy Lubomino z dnia 6 grudnia 2013 r., zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pn.: „Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjno- sportowych” przyznaję dotacje niżej wymienionym organizacjom:
 
1. Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie na realizację zadania pod tytułem: „„Podniesienie jakości życia mieszkańców z obszaru LGD poprzez organizację przedsięwzięcia kultywującego tradycje regionalne związane ze świętem płodów rolnych”- kwota dotacji – 7951,97 zł.
 
2. Stowarzyszeniu „Dolina Pasłęki” w Wapniku na realizację zadania pod tytułem:„Wspólnie pielęgnujemy tradycję” - kwota dotacji – 4000,00 zł.
 
§ 2
 
Dotacje zostaną przekazane realizatorom zadań po podpisaniu stosownych umów, w terminach w nich zawartych.
 
§ 3
 
Organizacje, którym przyznano dotację i podpisano z nimi umowy na realizację zadań zobowiązane są do przedłożenia sprawozdania z realizacji zadań w formie i terminie zawartym w umowie.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaFundusz dróg samorządowychZdalna SzkołaZdalna Szkoła +Projekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Projekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami