Konkurs ofert2014 - ogłoszenie

 

Lubomino, 04.08.2014 r.
 
 
Wójt Gminy Lubomino
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2014
 
  1. Rodzaj zadania:
 
Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjno – sportowych.
 
  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
             23 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych);
 
  1. Zasady przyznawania dotacji:
- dotacja będzie przyznana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Lubomino a wykonawcą zadania wyłonionego w drodze konkursu;
- dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, niezbędnych do jego realizacji.
 
Organizacje pozarządowe przystępujące do konkursu zobowiązane są do zapoznania się z programem współpracy i stosowania jego zapisów.
 
Wnioskując o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego organizacja pozarządowa jest zobowiązana wykazać wkład własny w realizację zadania w wysokości co najmniej 10% jego całkowitej wartości. Wkład własny może być zabezpieczony w formie finansowej i/lub pozafinansowej.
Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W przypadku , kiedy przyznana dotacja będzie niższa niż oczekiwana , oferent może zrezygnować z przyjęcia przyznanej dotacji.
Złożenie ofert nie jest równoznaczne z z zapewnieniem przyznania dotacji.
Oferent zobowiązany jest niezwłocznie od dnia otrzymania informacji o przyznaniu dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy , w tym: zaktualizowany opis poszczególnych działań , kosztorys i harmonogram realizacji zadania podpisany przez osoby upoważnione lub oświadczenie o nie przyjęciu dotacji.
 
  1. Termin realizacji zadania - do dnia 31.12. 2014 roku.
  2. Oferty mogą składać:
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
  1. Miejsce i termin składania ofert:
- oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino lub przesłać pocztą na wskazany adres w terminie do 25 sierpnia 2014 roku do godz. 15:00, w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką oferenta z dopiskiem „ Konkurs na dotację 2014”. Oferty nie złożone we wskazanym terminie lub które wpłyną pocztą po terminie ( obowiązuje data stempla pocztowego), nie będą objęte procedurą konkursową;
- oferty powinny być złożone zgodnie z obowiązującym formularzem ofert, dostępnym w Urzędzie Gminy (pokój nr 8 ) oraz na stronie www.bip.lubomino.tensoft.pl ;
- do oferty należy dołączyć wymagane załączniki (zgodnie ze wskazaniami w druku oferty); do oferty można załączyć inne załączniki , które będą pomocne przy ocenie ofert.
- jeżeli oferta została podpisana przez osoby upoważnione (inne niż w akcie rejestracyjnym) , należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia;
Uwaga! Załączniki składane w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji .
 
  1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
W celu zaopiniowania złożonych ofert Wójt Gminy powoła komisję konkursową z udziałem osoby reprezentującej organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizację pozarządową biorącą udział w konkursie. Komisja wyrazi swoją opinię co do złożonych ofert w formie pisemnej w protokole.
Komisja oceni oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) wartość merytoryczną projektu oraz możliwość realizacji zadania przez składającego ofertę.
b) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania.
c) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków.
d) realizację zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
e) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikację osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadania publiczne.
Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.
  1. Termin dokonania wyboru oferty:
- otwarcie i rozpatrzenie ofert przez komisję konkursową złożonych do konkursu zostanie przeprowadzone w terminie trzech dni od dnia następującego po terminie ostatecznym złożenia ofert. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Lubomino po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w przeciągu 3 dni od sporządzenia protokołu przez komisję konkursową.
- wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie www.bip.lubomino.tensoft.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino. O podjętej decyzji składający ofertę zostaną powiadomieni na piśmie.
 
9. Wielkość środków przeznaczonych i przekazanych na realizację tego rodzaju zadań w roku poprzednim ( 2013 ) wynosiła 26250,00 zł.
 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać:
Urząd Gminy Lubomino, pokój nr 8, tel. 089 532 44 59.

 

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami