Konsultacje - program współpracy na 2016 r.

W związku z art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą nr XXXIX/197/2010 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w załacznikach przedkładamy  Zarządzenie Nr 0050.60.2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia formy i sposobu konsultowania sposobu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. wraz z projektem programu współpracy .

            W razie jakichkolwiek uwag do przedstawionego projektu należy wypełnic załacznik do zarządzenia i złożyć go z zapisami  zarządzenia.

            W przypadku braku uwag projekt programu zostanie przedłożony Radzie Gminy Lubomino do uchwalenia w wersji pierwotnej.

 


Z a ł ą c z n i k i
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami