TO JEST ARCHIWALNA STRONA WWW
prowadzona do dnia 9.03.2021r.

PRZEKIEROWANIE DO NOWEJ STRONY

Program współpracy na rok 2016

 Uchwała Nr X/59/2015
Rady Gminy Lubomino
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118  z późn. zm.) Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Roczny program współpracy Gminy  Lubomino z organizacjami      pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” stanowiący załącznik do uchwały.

§  2.     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§  3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Miąsko
 


Z a ł ą c z n i k iEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaFundusz dróg samorządowychZdalna SzkołaZdalna Szkoła +Modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie LubominoProjekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami