TO JEST ARCHIWALNA STRONA WWW
prowadzona do dnia 9.03.2021r.

PRZEKIEROWANIE DO NOWEJ STRONY

ogłoszenie o przetargu

                                                                                                                                           Lubomino, 24.11.2015 r.

 

RGKiT 6840.6.2015

 

            Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. , poz. 782 t.j.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.)

WÓJT GMINY LUBOMINO 

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej ,

 stanowiącej własność Gminy Lubomino.

1.      Oznaczenie nieruchomości : niezabudowana działka nr 126/2 o pow. 0,1094 ha , KW Nr OL1O/00051747/3, położona w obrębie ewidencyjnym Ełdyty Małe , miejscowość Ełdyty Wielkie, Gmina Lubomino.

2.      Opis nieruchomości: działka w kształcie zbliżonym do kwadratu , posiadająca użytek rolny RIVa, w strefie zabudowy mieszkalnej . Działka w zasięgu zbrojenia w sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz energię elektryczną.

3.      Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomino – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna.  Sposób zagospodarowania: Nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem RMN tj. tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla w/w terenów jako podstawowy sposób zagospodarowania ustalono realizację budynków mieszkalnych, inwentarskich, garażowych i gospodarczych wraz z budowlami rolniczymi, podjazdami, parkingami, małą architekturą i infrastrukturą techniczną.

4.      Forma zbycia : sprzedaż.

5.      Tryb zbycia: nieograniczony przetarg ustny.

6.      Obciążenia nieruchomości : brak

7.       Zobowiązania , których przedmiotem jest nieruchomość : brak.

WARUNKI PRZETARGOWE:

 

1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wg wyceny rzeczoznawcy wynosi: 18 370,00 zł netto.

2. Przetarg odbędzie się dnia 29 grudnia  2015 r. o godz. 8 30 – w sali narad Urzędu Gminy Lubomino ul. Kopernika 7.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w podanej niżej wysokości na konto Gminy Lubomino Nr 57 8857 1054 3001 0007 0292 0005 .

4. Wadium wynosi:  2000,00 zł .

5. Termin wpłacenia wadium upływa dnia 24 grudnia 2015 r.

6. Wadium wniesione przez oferenta który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym na podpisanie umowy, Gmina Lubomino może odstąpić od jej zawarcia a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Za zamknięcie przetargu uważa się spisanie protokołu z jego przeprowadzenia.

8. Przetarg jest ważny choćby wziął w nim udział tylko jeden oferent.

9. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

10. O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11. Gmina Lubomino zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

12. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubomino ul. Kopernika 7 , pokój 8 lub 9 , tel. 89 532 44 59, 89 532 44 60.  

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres  od dnia 27.11.2015 r. do dnia  28.12.2015 r.  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lubomino  , wiejskiej tablicy ogłoszeń w miejscowości Ełdyty Wielkie  oraz na www.bip.lubomino.tensoft.pl. i www.lubomino.ug.gov.pl           

 

 

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur      
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaFundusz dróg samorządowychZdalna SzkołaZdalna Szkoła +Projekt RPWM.03.01.00-28-0023/19 "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino".Projekt grantowy "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"Kultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami