Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2016 r.

W związku z tym, że dnia 28 grudnia 2015 r.  Urząd Gminy Lubomino będzie nieczynny informuję , że termin składania ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. wyznaczony w ogłoszeniu z dnia 3 grudnia 2015 r. na dzień 28 grudnia 2015 r. zostaje przesunięty o jeden dzień.

 

Wobec powyższego:  oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino lub przesłać pocztą na wskazany adres w terminie do 29 grudnia 2015 roku do godz. 15:00. Oferty nie złożone we wskazanym terminie lub które wpłyną pocztą po terminie ( obowiązuje data stempla pocztowego), nie będą objęte procedurą konkursową .

 

Lubomino, 03.12.2015r.

 

 

Wójt Gminy Lubomino

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016

 

  1. Rodzaj zadania:

 

  I. „Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - sportowych i rozrywkowych” . Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 40 000,00  zł.

 

 II. „Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino”. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 39 000,00 zł.

 

III. „Poprawa sprawności  i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu  gminy Lubomino”. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 20 500,00 zł.

 

  1. Zasady przyznawania dotacji:

 -  dotacja będzie przyznana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Lubomino a    wykonawcą zadania wyłonionego w drodze konkursu;

 - dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, niezbędnych do jego realizacji.

            Organizacje pozarządowe przystępujące do konkursu zobowiązane są do zapoznania się z programem współpracy i stosowania jego zapisów.

            Wnioskując o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego organizacja pozarządowa jest zobowiązana wykazać wkład własny w realizację zadania w wysokości co najmniej 10% jego całkowitej wartości. Wkład własny może być zabezpieczony w formie finansowej i/lub pozafinansowej.

             Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W przypadku , kiedy przyznana dotacja będzie niższa niż oczekiwana , oferent może zrezygnować z przyjęcia przyznanej dotacji.

             Złożenie ofert nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.

            Oferent zobowiązany jest niezwłocznie od dnia otrzymania informacji o przyznaniu dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy , w tym: zaktualizowany opis poszczególnych działań , kosztorys i harmonogram realizacji zadania podpisany przez osoby upoważnione lub oświadczenie o nie przyjęciu dotacji.

 

  1. Termin realizacji zadań - do dnia 31.12. 2016 roku.
  2. Oferty mogą składać:

            Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

  1. Miejsce i termin składania ofert:

- oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino lub przesłać pocztą na wskazany adres w terminie do 28 grudnia 2015 roku do godz. 15:00. Oferty nie złożone we wskazanym terminie lub które wpłyną pocztą po terminie ( obowiązuje data stempla pocztowego), nie będą objęte procedurą konkursową;

- oferty powinny być złożone zgodnie z obowiązującym formularzem ofert, dostępnym w Urzędzie Gminy (pokój nr 8 ) oraz na stronie www.bip.lubomino.tensoft.pl ;

- do oferty należy dołączyć wymagane załączniki (zgodnie ze wskazaniami w druku oferty); do oferty można załączyć inne załączniki , które będą pomocne przy ocenie ofert.

- jeżeli oferta została podpisana przez osoby upoważnione (inne niż w akcie rejestracyjnym) , należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia;

Uwaga! Załączniki składane w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji .

 

  1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

W celu zaopiniowania złożonych ofert Wójt Gminy powoła komisję konkursową , która wyrazi swoją opinię co do złożonych ofert , w formie pisemnej w protokole.

            Komisja oceni oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a) wartość merytoryczną projektu oraz możliwość realizacji zadania przez składającego ofertę.

b) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania.

c) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków.

d) realizację zadań publicznych w przypadku  organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

e) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikację osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadania publiczne.

            Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt. Od decyzji Wójta ni


Z a ł ą c z n i k i
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami