Projekt - KIERUNEK PRACA!

Projekt kierowany do osób niepracujących (bezrobotnych / nieaktywnych zawodowo), które:

- ukończyły 30 rok życia
-zamieszkują obszar powiatu: olsztyńskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego,

- należą do jednej z grup: długotrwale bezrobotny (tj. pozostający bez pracy co najmniej 12 m - cy

  nieprzerwanie - nie musi to być osoba zarejestrowana w urzędzie pracy), niepełnosprawny,

  powyżej 50 roku życia, kobieta, osoba niskowykwalifikowana (z wykształceniem średnim

  włącznie).

W projekcie oferujemy:

- kursy zawodowe,

- staże zawodowe

 

(uczestnicy mogą skorzystać z obu form wsparcia lub jednej w zależności od  diagnozy).

Informacje szczegółowe:

1. Zakwalifikowanie kandydata do kursu/szkolenia/stażu zgodnie z diagnozą potrzeb szkoleniowych poprzedzonych wsparciem aktywizacyjnym (3 godzinna rozmowa z doradcą zawodowym).

Zapewniamy: zwrot kosztów dojazdu

2. Każdy uczestnik bierze udział  w dwóch dwudniowych warsztatach:

- MOTYWACYJNE - prowadzone przez Krzysztofa Margola,

- AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY - prowadzone z doradcą zawodowym.

 

Podczas każdego z warsztatów uczestnicy mają zaplanowaną rozmowę z psychologiem (2 x 1 godzina)

Podczas warsztatów zapewniamy:

- wyżywienie,

- zwrot kosztów dojazdu.

3. KURSY / SZKOLENIA ZAWODOWE

·         Kursy /Szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, zakończonego egzaminem zewnętrznym oraz możliwością uzyskania uznanego na rynku certyfikatu.

o    materiały szkoleniowe;

o    profesjonalna kadra trenerska;

 

Dorota Dunio (2017-03-09 07:11)
Urząd GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami